Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/256/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XVIII/256/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1537 oraz Nr 189 poz. 1850).uchwala co się następuje:

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji (w tym dużych projektów inwestycyjnych) lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją wprowadza się zwolnienia podatkowe z podatku od nieruchomości na okres 3 lat na zasadach i warunkach określonych w Programie Pomocy Przedsiębiorcom w Gminie Gryfino, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Program obejmuje swoim działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Gryfino tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.43.06.04.3 i ma zastosowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień na podstawie Programu Pomocy Przedsiębiorcom w Gminie Gryfino są zobowiązani do składania oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, w którym udokumentują spełnienie warunków do uzyskania ulgi. 

§ 4. Równowartość kwot podawanych w niniejszej uchwale i załącznikach do niej wyrażone w EURO ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień udzielenia pomocy. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/510/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Gryfino.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 ze zmianami) Rada Gminy jako organ stanowiący ma prawo do uchwalenia programu pomocowego. 

Rada Miejska w Gryfinie dostrzegając problem rosnącego bezrobocia, obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców oraz konieczność podjęcia kroków w celu przyciągnięcia do Gminy Gryfino nowych inwestorów uchwala "Program Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino". Program Pomocy Nr 128/2003/RZ został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 2 października 2003 r. pismem Nr DDO-043-1104/2/2003/RZ.

Program powyższy zakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 3 lat budynki, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących w posiadaniu podatników, jeżeli spełnią oni podstawowe wymagania, czyli dokonają nowych inwestycji lub utworzą nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
Program obejmuje swoim działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Gryfino tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.43.06.04.3 i ma zastosowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszego programu.
W zależności od wielkości przedsiębiorcy powyższy program określa w § 7 minimalny poziom nakładów inwestycyjnych wymagany do zwolnienia z podatku od nieruchomości, jak również minimalny poziom zatrudnienia będący podstawą do udzielenia pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy.
Ponadto inwestycja musi spełniać kryteria określone w § 1 programu, które są zgodne z art. 7 pkt. 11 i 12 ustawy o pomocy publicznej.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy inwestycji związanych z budową stacji paliw, obiektów handlowych o powierzchni powyżej 150 m2 oraz obiektów handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 5% bez względu na ich powierzchnię.
Program nie przewiduje również udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców działających w sektorach wrażliwych.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej.
Pomoc ta jest pomocą regionalną i ma być przeznaczona na dokonanie nowych inwestycji oraz utworzenie nowych miejsc pracy. 
Zgodnie z § 16 programu przedsiębiorca może uzyskać pomoc regionalną pod warunkiem, że dokonał nowej inwestycji spełniającej kryteria określone w § 7 programu, a ponadto jego udział własny w nakładach związanych z tą inwestycją wynosi co najmniej 50%. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 7 lat od dnia udzielenia pomocy.
Maksymalna intensywność pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy określone zostały w § 4, 5 i 6 projektu programu pomocowego.
Ponadto w przypadku dużych projektów inwestycyjnych, o których mowa w § 8 projektu intensywność pomocy będzie ustalana zgodnie z przepisami pomocy publicznej. 
Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień są zobowiązani do przedkładania na początku każdego roku podatkowego dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w programie uprawniających do zwolnienia. 
W szczególności są zobowiązani do przedkładania informacji dotyczących wielkości uzyskanej pomocy publicznej, co jest niezbędne dla oceny intensywności pomocy.
Pomoc określona w projekcie programu będzie zachętą dla przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino i tworzenia nowych miejsc pracy.
Wielkości środków publicznych przeznaczonych na udzielanie pomocy regionalnej w ramach programu została określona na kwotę, która nie może przekroczyć 20% wykonanych dochodów Gminy Gryfino z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu roku poprzedzającego okres udzielenia pomocy wynikającej z projektu programu.
Corocznie wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy publicznej w ramach powyższego programu określać będzie Rada Miejska w Gryfinie jako organ stanowiący Gminy.
Przedmiotowy program ma obowiązywać do końca roku 2014, co oznacza, że ostatnie uprawnienie przedsiębiorcy do korzystania z pomocy wygaśnie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Niniejszy program jest zgodny z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 ze zmianami), której przepisy są kompatybilne z przepisami prawa unijnego dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej funkcjonowanie programu w obecnym brzmieniu uzależnione będzie od obowiązujących w tym zakresie unormowań w prawie wspólnotowym.

 

Załącznik Nr 1

PROGRAM POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W GMINIE GRYFINO

§ 1. Przez nowe inwestycje, o których mowa w § 1 uchwały należy rozumieć związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, poniesione nakłady finansowe w:

 1. środki trwałe tj. grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności w środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), o których także mowa w § 3 pkt. 3;
 2. wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

§ 2. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie po dokonaniu nowej inwestycji.

§ 3. Przy obliczeniu wielkości pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, o których mowa w § 1, uwzględnia się koszty kwalifikujące się do objęcia tą pomocą, na które składają się:

 1. cena nabycia gruntów,
 2. nakłady na budowle i budynki,
 3. nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności:
  a) maszyny i urządzenia,
  b) narzędzia , przyrządy i aparaturę,
  c) wyposażenie techniczne do prac biurowych ,
  d) infrastrukturę techniczną.

§ 4. Koszty nowej inwestycji w wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania , uwzględniane są w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w wysokości nie większej niż 25% sumy poniesionych kosztów i nakładów kwalifikujących się do objęcia pomocą, przy czym wartości niematerialne i prawne spełniać muszą łącznie następujące warunki:

 1. być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
 2. być nabyte na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
 3. stanowić własność przedsiębiorcy przez okres co najmniej 7 lat,
 4. podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5.

 1. Przy obliczaniu wielkości pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się koszty płac brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.
 2. Przez koszt płacy brutto należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane w drodze obwieszczenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 3. Obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem nowego pracownika wynikają z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) oraz z innych odrębnych przepisów prawa.
 4. W przypadku zatrudnienia absolwenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i zwalczaniu bezrobocia (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 z późniejszymi zmianami) zameldowanego na terenie Gminy Gryfino koszty, o których mowa w ust. 1 podwyższa się o 10% za każdego absolwenta.
 5. Podwyższone koszty, o których mowa w ust. 4 nie mogą być wyższe niż 100 % od kosztów, o których mowa w ust. 1. 
 6. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i zwalczaniu bezrobocia (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 z późniejszymi zmianami) korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami) udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, koszty, o których mowa w ust. 1 podwyższa się o 50% za pierwszego zatrudnionego oraz 20% za każdego następnego.
 7. Podwyższone koszty, o których mowa w ust. 6 nie mogą być wyższe niż 100% od kosztów, o których mowa w ust. 1. 
   

§ 6.

 1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w przypadku małych przedsiębiorstw - z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu - maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 65%.
 2. W przypadkach przewidzianych w § 7 ust. 1 pkt. 2 , ust. 2 pkt. 2 Programu dopuszczalna wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy oraz wyższej kwoty kosztów, o których mowa w § 2 i § 3 i § 4 Programu. 

§ 7. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest :

 1. Dla małych przedsiębiorców w rozumieniu odrębnych przepisów:
  1. zainwestowanie ogółem w działalność, prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość w złotych 10 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 2 tys. EURO lub
  2. zainwestowanie ogółem w działalność prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość 5 tys. EURO i utworzenie na terenie Gminy Gryfino ogółem - co najmniej 4 nowych miejsc pracy oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy lub
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii, prowadzenia parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość 10 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie powinna być niższa niż równowartość 5 tys.
  EURO.
 2. Dla średnich przedsiębiorstw w rozumieniu odrębnych przepisów:
  1. zainwestowanie ogółem w działalność, prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość w złotych 15 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 10 tys. EURO lub
  2. zainwestowanie ogółem w działalność prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość 10 tys. EURO i utworzenie na terenie Gminy Gryfino ogółem - co najmniej 20 nowych miejsc pracy oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy lub
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii, prowadzenia parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość 25 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie powinna być niższa niż równowartość 10 tys. EURO.
 3. dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w ust. 1 i 2:
  1. zainwestowanie ogółem w działalność, prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość w złotych 200 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 50 tys. EURO lub
  2. zainwestowanie ogółem w działalność prowadzoną na tych nieruchomościach kwoty przekraczającej równowartość 150 tys. EURO i utworzenie na terenie Gminy Gryfino ogółem - co najmniej 50 nowych miejsc pracy oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy lub
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii, prowadzenia parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość 200 tys. EURO, przy czym w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie powinna być niższa niż równowartość 80 tys. EURO.
 4. W drugim roku podatkowym i w kolejnych latach objętych zwolnieniem wysokość nakładów inwestycyjnych lub przyrost zatrudnienia winny być co najmniej na poziomie wielkości przypadającej do upływu czasu objętego zwolnieniem.

§ 8. Przedsiębiorca spełniający warunki określone w § 7 ust.1-3 może uzyskać pomoc regionalną pod warunkiem, iż:

 1. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją , wynosi co najmniej 50% , przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie:
  a) kredytów preferencyjnych;
  b) dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych;
  c) gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 2. działalność gospodarcza związana z nową inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 7 lat od dnia udzielenia pomocy. 

§ 9. Przez duży projekt inwestycyjny rozumie się nową inwestycję, jeżeli:

 1. łączna wartość pomocy wspierającej tę inwestycję stanowi równowartość co najmniej 50 mln EURO lub,
 2. całkowity koszt inwestycji stanowi równowartość co najmniej 50 mln EURO, przy czym wielkość zamierzonej pomocy :
  * stanowi co najmniej 50% maksymalnej intensywności dla przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni, określonej dla obszarów charakteryzujących się poziomem PKB na jednego mieszkańca niższym niż 75 % średniego poziomu PKB na jednego mieszkańca we Wspólnotach Europejskich jako całości, mierzonego jako średnia za okres ostatnich trzech lat oraz
  * w przeliczeniu na jedno utworzone nowe miejsce pracy stanowi równowartość co najmniej 40 tys. EURO.

§ 10. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy w przypadku realizacji dużych projektów inwestycyjnych będzie ustalana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 z późniejszymi zmianami).

§ 11. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości nie obejmuje inwestycji związanych z budową stacji paliw, obiektów handlowych o powierzchni powyżej 150 m2 oraz obiektów handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 5% bez względu na ich powierzchnię.

§ 12. Zwolnienia , o których mowa w § 1 uchwały stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 z późniejszymi zmianami). W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym programie stosuje się przepisy w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 13. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą przeznaczoną na realizację tego samego projektu bez względu na jej formę i źródło.

§ 14.

 1. Wielkość rocznych środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy publicznej w ramach programu corocznie określa organ stanowiący Gminy.
 2. Kwota , o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% wykonanych dochodów Gminy Gryfino z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu roku poprzedzającego okres udzielenia pomocy publicznej wynikającej z niniejszego programu.

§ 15. Czas trwania programu obejmuje okres od dnia wejścia w życie programu do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym ostatnie uprawnienie przedsiębiorcy do udzielenia pomocy w ramach programu może wystąpić w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 16. Funkcjonowanie programu w obecnym brzmieniu po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej uzależnione będzie od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa unijnego.

§ 17. Uchwała nie ma zastosowania do przedsiębiorców działających w sektorach:

 1. hutnictwa żelaza,
 2. włókien syntetycznych,
 3. górnictwa węgla,
 4. budownictwa okrętowego,
 5. żeglugi morskiej
 6. motoryzacyjnym.

§ 18.

 1. Podatnicy korzystający ze zwolnień z podatku od nieruchomości są zobowiązani do składania oświadczeń według ustalonego wzoru do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, w którym udokumentują spełnienie warunków określonych w uchwale i niniejszym programie.
 2. W tym samym terminie podatnicy winni złożyć informację organowi podatkowemu o wielkości otrzymanej pomocy publicznej bez względu na jej formę i źródło.
 3. W terminie do 31 marca każdego roku podatnik ma obowiązek przedstawić organowi podatkowemu informację o efektywności i skuteczności otrzymanej pomocy.
 4. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 organ podatkowy dokonuje do dnia 30 kwietnia oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, efektywności i skuteczności pomocy.
 5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej wysokość zwrotu na rachunek organu udzielającego pomocy.
   

§ 19.

 1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.
 2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia z podatku traci prawo do tego zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy na rachunek organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zwolnienia.
 3. Podatnik, który nie dopełni obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami - w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych- liczonymi od dnia udzielenia pomocy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji , o której mowa w ust. 2.
 4. Wobec podatnika , który nie spełni obowiązku , o którym mowa w ust. 2 i 3 organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz egzekucyjne.

§ 20. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej pomocy, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 z późniejszymi zmianami).

Załącznik Nr 2


OŚWIADCZENIEOświadczam, że ...................................................................................
                               (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

......................................                                     ..................................
(REGON, NIP)                                                            (PESEL)

 

......................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w ...... roku

- dokonałem nowych inwestycji w rozumieniu § 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Publicznej dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino na kwotę ............... zł
(słownie.................................................................................................)

stanowiącej równowartość ...................... EURO

- utworzyłem nowe miejsca pracy w rozumieniu § 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Publicznej dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino w liczbie ...............
(słownie.........................................................................................)

........................                                                         ....................
      (data)                                                                     (podpis)

...................................................................................................
(dane umożliwiające kontakt z osobą wypełniającą powyższe oświadczenie