Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/272/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XX/272/04
RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE
z dnia  25 marca 2004r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki  236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.       o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253,  Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113 poz. 984,  Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682,  Nr 240, poz. 2058,   z  2003r. Dz. U.  Nr 1, poz. 15 , Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568,  Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 39) -  uchwala  się co następuje:

§  1.  Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz   Pani Anny Pasek nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1 o powierzchni 170 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, będącej obecnie w  użytkowaniu wieczystym,  na której ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz działki nr 236/2, polegająca na prawie do swobodnego dostępu do drogi publicznej, dostępu do budynku mieszkalnego usytuowanego na tej działce i nieograniczonego dostępu do całego terenu działki nr 236/1 niezabudowanego obiektem kubaturowym.   

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§  3 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon  Trzepacz

U z a s a d n i e n i e

         Wnioskiem z dnia 18.02.2004r. Pani Anna Pasek zamieszkała w Steklnie 5   wystąpiła o wykup na własność działki nr 236/1 o pow. 170 m2,  położonej w obrębie 3 m. Gryfino, będącej w  wieczystym użytkowaniu.
         Zgodnie z art. 32 ust. 1  i art. 37 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana       w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
        Wyżej wymieniona jest użytkownikiem wieczystym działki nr 236/1 na podstawie umowy sprzedaży i przeniesienia własności z dnia 5.01.2001r.Rep. A 60/2001r. do chwili obecnej, a zatem spełnia wymóg zapisany w w/w artykułach ustawy o gospodarce  nieruchomościami.

Sporządziła:
Danuta Ziemba