Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/278/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

UCHWAŁA NR XX/278/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Tekst jednolity z 2002 roku: Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami w 2002 r.: Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.: Nr 96 poz. 874,  Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966 oraz M.P. z 2003 r. Nr 51 poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 15 grudnia 2003 roku Nr 115 poz. 1979 w § 1 dodatkowo wprowadza się pkt. 3 w brzmieniu:

„3. Inne niż wymienione w pkt. 1 nieruchomości będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania są:

  • świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art.. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 7 poz. 25 ze zmianami);
  • świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest niższa aniżeli dochód na osobę określony w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414). Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód, którego definicję zawiera art. 2a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej,
  • świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej,
  • świadczenia przedemerytalne, jeżeli te osoby zamieszkują samotnie lub z osobami pobierającymi naukę do ukończenia 26 roku życia pozostającymi na ich utrzymaniu lub z osobami mającymi wyłączne prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1-4. Ulga przysługuje również w przypadku, gdy z uprawnionym do zwolnienia zamieszkuje osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.”

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Inne niż wymienione w § 1 pkt. 1 uchwały nieruchomości będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne lub rentowe w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 ze zmianami) , jeżeli te osoby zamieszkują samotnie lub z osobami, które mają wyłączne prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 pkt.1 uchwały. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynkach prowadzona jest działalność gospodarcza.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz