Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/283/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XX/283/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r.
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r., dokonuje się następujących zmian:

  • w załączniku Nr 1 zadanie realizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast i na prawach powiatu) otrzymuje nowe brzmienie – „Modernizacja i elewacja budynku administracyjnego Urzędu” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE:

Modernizacja budynku dotyczy w szczególności wykonania projektu i realizacji nadbudowy budynku wraz z windą oraz zagospodarowaniem terenu na zapleczu budynku.
Jest to konieczne z kilku powodów: odtworzenia historycznej architektury tego obiektu, konieczności zwiększenia ilości pomieszczeń biurowych w celu przeniesienia jednostek zlokalizowanych poza przedmiotowym budynkiem tj. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Promocji. Przeprowadzenie reorganizacji istniejących komórek organizacyjnych oraz powstania nowych struktur takich jak Biuro Obsługi Klienta, Wydział Rolnictwa, itp.
Zagospodarowanie zaplecza budynku jest zasadne przede wszystkim ze względu na potrzeby parkingowe, likwidacje zupełnie zniszczonych garaży a także względy estetyczne.

Sporządziła:
Jolanta Staruk