Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/284/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowychna terenie miasta Gryfino w latach 2004-2006.

UCHWAŁA NR XX/284/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004 r.
 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.,) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami: Dz. U. Nr 86, poz. 958 z 2000 r., Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2001 r., Dz. U. Nr 89, poz. 1371 z 2001 r., Dz. U. Nr 25, poz. 253 z 2002 r., Dz. U. Nr 41 poz. 365 z 2002 r., Dz. U. Nr 62, poz. 554 z 2002 r., Dz. U. Nr 74, poz. 676 z 2002 r., Dz. U. Nr 89 poz. 804 z 2002 r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 216, poz. 1826 z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003r., Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1953 z 2003 r., Dz. U. Nr 217, poz. 2124 z 2003 r.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę do realizacji zadania z zakresu działania Powiatu Gryfińskiego, dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino porozumienia z Powiatem Gryfińskim, po wcześniejszym wynegocjowaniu jego warunków, określającego zakres przejętych zadań, a także zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację – porozumienie wymaga akceptacji Rady Miejskiej.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004-2006

Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie wystąpił z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie przekazania gminie Gryfino zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, leżących w granicach administracyjnych miasta Gryfino. Propozycja przekazania gminie obowiązku utrzymania czystości ulic powiatowych leżących na terenie miasta Gryfino wynika z przesłanek organizacyjnych, logistycznych i technicznych.
Położenie wspomnianych ulic w bezpośrednim sąsiedztwie ulic gminnych powoduje, iż utrzymywanie przez gminę czystości i porządku na ulicach obu zarządców w znaczny sposób ograniczy koszty zadania. Wynika to z możliwości realizacji prac w sposób ciągły, bez konieczności ponownego wyjazdu sprzętu. W efekcie czas potrzebny na realizację zadań oczyszczania ulic ulegnie skróceniu, co szczególnie w okresie zimowym, pozwoli na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe