Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/277/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 marca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych  w domach stanowiących własność komunalną.

UCHWAŁA NR XX/277/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  25 marca 2004r.
 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych  w domach stanowiących własność komunalną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /  Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568  / , § 30  Regulaminu Rady - uchwala się  co następuje:

§ 1. Zmienić treść uchwały Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną, poprzez skreślenie w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały zapisu –  „ Kościuszki 13”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

Uchwałą nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 05.01.1993r zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne  w budynkach wyszczególnionych w wykazie nr 1 ,stanowiącym załącznik do uchwały wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.
W wykazie zamieszczony został między innymi budynek  nr 13 przy ul.Kościuszki  w Gryfinie. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy /cukiernia/. Budynek wybudowany został w 1920 roku i jest w bardzo złym stanie technicznym. Wymaga szeregu prac remontowych , takich jak: remont pokrycia dachowego wraz ze  wzmocnieniem lub wymianą konstrukcji więźby dachowej, ustabilizowanie posadowienia budynku/liczne spękania ścian zewnętrznych szczególnie w narożach i nad sklepieniami otworów okiennych/,  wymiana stolarki okiennej , docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji. Od momentu podjęcia uchwały o przeznaczeniu lokali do sprzedaży upłynęło 11 lat. Przez ten okres najemcy lokali mieszkalnych  nie byli zainteresowani wykupem zajmowanych lokali.Najemca lokalu użytkowego odstąpił od jego wykupu. W chwili obecnej   tylko najemca lokalu mieszkalnego nr 4  wystąpił  z wnioskiem  o wykup lokalu. Najemcy lokali mieszkalnych nr 2 i 5 posiadają zaległości  w opłatach czynszowych. Do dnia dzisiejszego żaden lokal w budynku nie został sprzedany.
Należy domniemywać, że poza lokalem nr 4 z uwagi na brak zainteresowania najemców wykupem lokali ,  żaden lokal nie zostanie sprzedany.
Z uwagi na wysokie koszty remontu  zmiana struktury własności budynku może uniemożliwić przeprowadzenie koniecznych prac remontowych.
Uważam , że  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła 
Helena Pasztaleniec