Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/293/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki.

UCHWAŁA NR XXI/293/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004r.
 

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/2, położonej w obrębie Żórawki, na wniosek mieszkańców, nadaje się nazwę - ulica Brzozowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

Uzasadnienie

Sołtys wsi Żórawki w imieniu mieszkańców, dn. 26.03.2004r. wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy drodze oznaczonej nr 69/2 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Żórawki, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
Droga oznaczona nr 69/2 łączy drogę krajową z drogą powiatową /ul. Jaśminową/ i większość mieszkańców z niej korzysta, ponieważ istniejący zjazd z drogi krajowej w ul. Jaśminową jest bardzo niewygodny.  Propozycję nazwy drogi - ulica Brzozowa, uzgodnioną z mieszkańcami wsi dostarczył sołtys.
Na bazie tych dokumentów został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki.

Sporządziła:
J. Woldańska