Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/299/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich  na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino - Szczecin Gł.

UCHWAŁA NR XXI/299/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu  pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie  regionalnych przewozów pasażerskich  na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino - Szczecin Gł.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino - Szczecin Gł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Gryfina możliwości dojazdu do Szczecina i powrotu połączeniami nie ujętymi w pierwotnym rozkładzie jazdy "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na rok 2004 wynika konieczność udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino - Szczecin Gł. Z przepisów prawnych wynika, iż organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich należy do zadań własnych samorządu województwa. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości województwa tylko na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego województwa. Gmina będzie przekazywać środki finansowe na dodatkowe połączenia, a Urząd Marszałkowski zajmie się dalszym rozdysponowaniem tych środków na połączenia kolejowe Szczecin Gł. - Gryfino - Szczecin Gł.

Sporządził:
M. Tarka