Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/292/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26.

UCHWAŁA NR XXI/292/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26.

Na podstawie art..18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 / oraz art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253 , Nr 47, poz.676 , Nr 126 poz.1070, Nr 113,poz.984,Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r Nr 6, poz. 39 / - uchwala się co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 67,33 m2 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udział 3585/10000 części w działce gruntu nr 22/26 i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 3,3a i 3b.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie . Lokal składa się z pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,33 m2 . Budynek usytuowany jest na działce gruntu, oznaczonej numerem 22/26 o łącznej powierzchni 0,0333 ha. Prawa związane z lokalem stanowią udział w wysokości 3585/10000 części w działce gruntu nr 22/26 oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego nr 3,3a i 3b.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował o trwałym rozdysponowaniu lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do zbycia lokalu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wymagana jest uchwała Rady Miejskiej. 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec