Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/287/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXI/287/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29. września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Dz.U. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Dz.U. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Dz.U. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Dz.U. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Dz.U. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Dz.U. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189, z 2003 r. Dz.U. Nr 130, poz. 1189, Nr 130, poz. 1188) uchwala się co następuje: 

§ 1. Powołuje się na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Gryfinie Panią Anetę Raciborską. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

W związku z wakatem na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wnioskuję o powołanie na to stanowisko Panią Anetę Raciborską.
Pani Aneta Raciborska spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) - posiada wykształcenie wyższe oraz staż pracy w administracji 5 lat. 

Sporządziła:
Angelika Szulc