Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/296/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych, będących drogami, nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych

UCHWAŁA NR XXI/296/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych, będących drogami , nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 / oraz art. 285 Kodeksu Cywilnego - uchwala się co następuje: 

§1. Wyraża się zgodę na ustanawianie służebności gruntowych przejazdu i przejścia w działkach stanowiących własność Gminy Gryfino, będących drogami nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych. 
Ustanawiane służebności zapewnią dostęp do dróg publicznych nieruchomościom , powstałym w wyniku podziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000r Nr 46,poz. 543 ze zm/- podział nieruchomości nie jest dopuszczalny , jeśli powstałe w wyniku podziału działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.
Warunkiem zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych przy drogach gminnych , nie będących drogami publicznymi jest konieczność ustanawiania służebności gruntowych dojazdu i dojścia w tych drogach.
W ostatnim czasie występują częste przypadki , gdzie przy podziale nieruchomości należy ustanawiać służebności gruntowe dojazdu i dojścia, na rzecz nowopowstałych działek, które zapewnią im dostęp do drogi publicznej.
Podejmowanie uchwał przy każdych indywidualnych wnioskach, utrudnia zainteresowanym zawarcie umowy kupna- sprzedaży wydzielonych działek.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych będących drogami - służebnością dojazdu i dojścia , umożliwi sprawny obrót działkami powstałymi w wyniku podziału. 

Sporządziła:
Barbara Bara