Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/297/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy.

UCHWAŁA NR XXI/297/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1800; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416) uchwala się co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej w Żabnicy, przy ul. Długiej 20 nadaje się imię "Księcia Barnima I".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

W Szkole Podstawowej w Żabnicy podjęto decyzję o wyborze imienia dla szkoły. Z okazji przypadającej w 2004 roku 750 rocznicy powstania Gryfina Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Żabnicy wnioskują o nadanie imienia "Księcia Barnima I". 
W związku z powyższym i zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96, Dz. U. z 2003 r. Nr 146 poz. 1416) organ prowadzący nadaje imię szkole. 

Sporządziła:
Aneta Kuźma