Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/291/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz.nr 276.

UCHWAŁA NR XXI/291/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 kwietnia 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz.nr 276. 

Na podstawie art..18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r Nr 142, poz.15910, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 / oraz art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 47, poz.676, Nr 126 poz.1070 , Nr 113, poz.984,  Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240 , poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717 ,720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966 , Nr 217, poz.2124; z 2004r Nr 6, poz. 39 / - uchwala się co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 123,62 m2 w budynku przy ul.1 Maja 20a w Gryfinie wraz z udziałem 41/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz do oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 41/1000 części nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 276 o ogólnej powierzchni 1040 m2 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul.1 Maja 20a w Gryfinie. 
Uchwała nr V/76/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.02.2003r umożliwiała współnajemcom wykup przedmiotowego lokalu w drodze bezprzetargowej. 
Współnajemcy nie skorzystali z uprawnień wynikających przedmiotowej uchwały.  Z uwagi na brak porozumienia pomiędzy współnajemcami ,pismem nr GTBS/188/04 dnia 28.01.2004r rozwiązano umowę najmu na przedmiotowy lokal, za uprzednim wypowiedzeniem od dnia 01.02.2004r- termin wypowiedzenia mija 30 kwietnia 2004r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował o trwałym rozdysponowaniu lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do zbycia lokalu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wymagana jest uchwała Rady Miejskiej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec