Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/298/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie: zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług.

UCHWAŁA NR XXI/298/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004r.
 

w sprawie: zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 2000r. Nr 22 poz. 272, z 2001r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 7 poz. 78), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/147/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999r. w sprawie stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 1 w części I uchyla się zapisy dotyczące stawek jednostkowych opłat za usuwanie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Trzepacz