Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/289/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XXI/289/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004r. 
 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15 , Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 6, poz. 39) uchwala się co następuje:

§ 1 . Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Krystyny i Jerzego małżonków HYŻY nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o powierzchni 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, będącej obecnie w ich użytkowaniu wieczystym, na której ustanowiona jest nieodpłatna służebność na rzecz właścicieli działki nr 195/2, polegająca na prawie dostępu do ścian budynku od strony działki 195/1 celem przeprowadzania prac remontowych i konserwacyjnych.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 18.03.2004r. Krystyna i Jerzy małżonkowie Hyży zamieszkali w Gryfinie, ul. Adama Asnyka 49/5 wystąpili o wykup na własność działki nr 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, będącej w wieczystym użytkowaniu.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 195/1, wpisanej do księgi wieczystej nr 37650, będącej w wieczystym użytkowaniu do dnia 9.07.2074r. na podstawie umowy sprzedaży i przeniesienia własności z dnia 10.02.2004r.Rep. A 721/2004r., a zatem spełniają wymóg zapisany w w/w artykułach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła:
Danuta Ziemba