Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/305/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r.w sprawie współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich.

UCHWAŁA NR XXIII/305/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r. 
 

 w sprawie współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się wspólnie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie realizować następujące zadania, na podstawie zawartych porozumień: 

  1. remont ciągów pieszych ulic: Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w Gryfinie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 Granica Państwa-Gryfino-Kołbacz
    • strona P na długości mb 195,
    • strona L na długości mb 167,
  2. budowa ciągów pieszych w m. Chlebowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 Radziszewo-Gardno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Sprawa ciągów pieszych ulic: Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w Gryfinie bardzo często była poruszana we wnioskach mieszkańców naszego miasta, odnośnie poprawy warunków ruchu pieszego w centrum Gryfina, szczególna uwagę zwracano właśnie na stan techniczny ciągów pieszych wzdłuż ulic: Grunwaldzka i Wojska Polskiego. Gmina Gryfino wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zaakceptowała warunki wspólnej realizacji tego zadania, oferując się pokryć część w/w inwestycji w kwocie 50 000,00 zł. Całość procedury związanej z kompleksową realizacją zadania zostanie przeprowadzona przez zarządcę drogi przy udziale przedstawiciela Gminy Gryfino. Rozliczenie zadania nastąpi po jego realizacji, na podstawie rzeczywiście poniesionych nakładów finansowych, jednakże udział Gminy Gryfino nie przekroczy kwoty 50 000,00 zł.
Sprawa budowa ciągów pieszych w m. Chlebowo monitowana była przez szereg lat na zebraniach sołectwa jak również radnych na sesjach. Brak wydzielonej części pasa drogowego z przeznaczeniem na ruch pieszy, wzdłuż drogi wojewódzkiej w w/w miejscowości, stwarzał bardzo duże zagrożenie dla ruchu pieszego, szczególnie biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu samochodowego. Gmina Gryfino wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zaakceptowała warunki wspólnej realizacji tego zadania, oferując się pokryć część w/w inwestycji w kwocie 30 000,00 zł. Całość procedury związanej z kompleksową realizacją zadania zostanie przeprowadzona przez zarządcę drogi przy udziale przedstawiciela Gminy Gryfino. Rozliczenie zadania nastąpi po jego realizacji, na podstawie rzeczywiście poniesionych nakładów finansowych, jednakże udział Gminy Gryfino nie przekroczy kwoty 30 000,00 zł. 
Wspólna realizacja w/w zadań jest możliwa na mocy zawartego porozumienia.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz