Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/320/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów.

UCHWAŁA NR XXIII/320/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr II/31/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów oraz zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów.

§ 2.

 1. Plan miejscowy obejmuje obszar położony w miejscowości Wirówek w obrębie Wirów, w tym obejmuje w całości działki nr 170, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 174/1, 174/2, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 176 i 177 oraz w części działki nr 166, 167/5 i 173/4 - o łącznej powierzchni 7,9051 ha.
 2. Granice planu wyznaczają : od południowego wschodu - południowo-wschodnie granice działek nr 173/1, 174/1, 174/2, 176 i 177; od zachodu - zachodnie granice działek nr 166, 170, 172/4 oraz północne i wschodnie granice działek nr 167/1 i 167/4; od północy - północne granice działek nr 172/2 i 172/4 i zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:1000.
 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są :
  1. załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000,
  2. załącznik nr 2 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino",
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
  4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 4. Przedmiotem planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, usług agroturystycznych i zieleni parkowej.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
 6. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

§ 4. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

 

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 5. Tereny oznaczone symbolem RM o łącznej powierzchni 2,147 ha przeznacza się pod zabudowę zagrodową - z możliwością prowadzenia usług agroturystycznych.

§ 6. Tereny oznaczone symbolem MN.1 o łącznej powierzchni 0,4901 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 7.

 1. Tereny oznaczone symbolem MN.2 o łącznej powierzchni 2,1614 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w otoczeniu parku - z możliwością prowadzenia usług agroturystycznych.
 2. Ustala się dalsze funkcjonowanie lokalnego ujęcia wody z wykorzystaniem wody na cele gospodarcze.

§ 8.

 1. Teren oznaczony symbolem ZP o powierzchni 0,8171 ha przeznacza się pod zieleń parkową.
 2. Obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

§ 9.

 1. Teren oznaczony symbolem Rz o powierzchni 0,7623 ha - istniejący teren łąki zadrzewionej.
 2. Obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

§ 10. Tereny oznaczone symbolem WS o łącznej powierzchni 0,7983 ha - istniejące tereny wód śródlądowych (rzeki Tywy).

§ 11. Teren oznaczony symbolem E o powierzchni 0,0028 ha przeznacza się pod urządzenia energetyczne - stację transformatorową.

§ 12. Teren oznaczony symbolem KD o powierzchni 0,3705 ha przeznacza się pod drogę publiczną powiatową - klasy lokalnej.

§ 13. Teren oznaczony symbolem KDW.1 o powierzchni 0,31 ha przeznacza się pod drogę wewnętrzną z placem manewrowym.

§ 14. Teren oznaczony symbolem KDW.2 o powierzchni 0,0455 ha przeznacza się pod ciąg pieszojezdny wewnętrzny.

 

Rozdział 3
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 15. Na terenach oznaczonych symbolem RM, nowa zabudowa oraz rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu, musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
 2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
 3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,50,
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 40 %,
 5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub innym pochodzenia naturalnego,
 6. powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki,
 7. lokalizacja funkcji mieszkalnych w nowych lub adaptowanych obiektach musi być potwierdzona przydatnością terenu do tego rodzaju funkcji - na podstawie badań geotechnicznych,
 8. sposób zagospodarowania terenu nie może utrudniać lub uniemożliwiać swobodnego dostęp konserwacyjnego do terenów wód śródlądowych oznaczonych symbolem WS,
 9. obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej KD lub z drogi wewnętrznej KDW,
 10. tereny wymagają scalenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające; po scaleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

§ 16. Na terenach oznaczonych symbolem MN.1, nowa zabudowa oraz rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu, musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
 2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
 3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,30,
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
 5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub innym pochodzenia naturalnego,
 6. powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki,
 7. lokalizacja funkcji mieszkalnych w nowych lub adaptowanych obiektach musi być potwierdzona przydatnością terenu do tego rodzaju funkcji - na podstawie badań geotechnicznych,
 8. sposób zagospodarowania terenów nie może utrudniać lub uniemożliwiać swobodnego dostęp konserwacyjnego do terenów wód śródlądowych oznaczonych symbolem WS,
 9. obsługa komunikacyjna terenów z drogi publicznej KD,
 10. tereny wymagają scalenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające; po scaleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

§ 17. Na terenach oznaczonych symbolem MN.2, nowa zabudowa oraz rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa istniejących obiektów, innych niż obiekt o walorach zabytkowych, o którym mowa w § 24 niniejszej uchwały oraz zagospodarowanie terenu, musi spełniać wymagania stawiane obiektom lokalizowanym w strefie A ochrony historycznej kompozycji przestrzennej, a także musi odpowiadać niżej wymienionym warunkom:

 1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
 2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
 3. intensywność zabudowy, bilansowanej łącznie z obiektem o walorach zabytkowych, nie może przekraczać wartości - 0,10,
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 5 %,
 5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub innym pochodzenia naturalnego,
 6. usytuowanie i posadowienie zabudowy nie może wiązać się z wycinką istniejących drzew lub z zagrożeniem ich wegetacji,
 7. powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 70 % powierzchni tej działki,
 8. lokalizacja funkcji mieszkalnych w nowych lub adaptowanych obiektach musi być potwierdzona przydatnością terenu do tego rodzaju funkcji - na podstawie badań geotechnicznych,
 9. sposób zagospodarowania terenu nie może utrudniać lub uniemożliwiać swobodnego dostęp konserwacyjnego do terenów wód śródlądowych oznaczonych symbolem WS,
 10. obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej KD lub z drogi wewnętrznej KDW,
 11. tereny wymagają scalenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające; po scaleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 18. 

 1. Nowa zabudowa oraz istniejąca zabudowa po przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie musi spełniać wymagania określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały.
 2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą wiat przystankowych komunikacji zbiorowej lokalizowanych w pasie dróg publicznych oraz obiektu stacji transformatorowej.

§ 19.

 1. Na terenach MN.1 i RM, wzdłuż dróg publicznych ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.
 2. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych pod warunkiem, że przekroczenie linii nie będzie większe niż 1,5 m.

§ 20. W granicach obszaru planu obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów o charakterze kontenerowym lub innych nie spełniających wymagań określonych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 5
OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 21. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 22.

 1. Obowiązuje zachowanie istniejącego szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszojezdnego oznaczonego symbolem KDW.
 2. Obowiązuje utrzymanie intensywności zadrzewienia na terenach oznaczonych symbolami MN.2 i Rz.
 3. Obowiązuje nasadzenie podwójnego szpaleru drzew według rysunku planu.

 

Rozdział 6
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW

§ 23.

 1. Obowiązuje strefa A oznaczona na rysunku planu - strefa ochrony historycznej kompozycji przestrzennej.
 2. W strefie A ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zespołu dworsko-parkowego z zachowaniem następujących warunków :
  1. utrzymania i konserwacji historycznego układu przestrzennego oraz obiektu o walorach zabytkowych,
  2. dostosowania nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury,
  3. utrzymania i rewaloryzacji kompozycji parku i zieleni parkowej,
  4. uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych i konserwatorskich z właściwą Służbą Ochrony Zabytków - na podstawie dokumentacji projektowej.

§ 24. W obiekcie o walorach zabytkowych, oznaczonym na rysunku planu w sposób szczególny, ochronie podlega:

 1. ukształtowanie bryły obiektu, w tym gabaryty wysokościowe, proporcje wysokości ścian i dachu, forma dachu,
 2. zasadnicze podziały elewacji i charakterystyczny detal elewacji.

 

Rozdział 7
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 25. Na liniach rozgraniczających drogi publiczne i drogi wewnętrzne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.

§ 26. Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek budowlanych przylegających do drogi publicznej.

 

Rozdział 8
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 27. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami:

 1. KD - istniejąca droga publiczna kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej na odcinku 370 m; szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; planowany jednostronny chodnik; planowana jednostronna ścieżka rowerowa;
 2. KDW.1 - droga wewnętrzna z placem manewrowym na odcinku 225 m; włączenie komunikacyjne do drogi publicznej oznaczonej symbolem KD; szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m,
 3. KDW.2 - ciąg pieszojezdny wewnętrzny na odcinku 75 m; włączenie komunikacyjne do drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.1; szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m.

§ 28. W granicach terenów funkcjonalnych należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym:

 1. dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,
 2. dla funkcji zagrodowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie,
 3. dla funkcji agroturystyki - 1 miejsce postojowe na każde 2 łóżka noclegowe.

 

Rozdział 9
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 29.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej w drodze publicznej oznaczonej symbolem KD.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.
 4. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę na cele gospodarcze z istniejącego lokalnego ujęcia wody.

§ 30.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej w drodze publicznej oznaczonej symbolem KD.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych lub do lokalnej oczyszczalni ścieków.
 3. Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.

§ 31.

 1. Odprowadzenie wód opadowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej w drodze publicznej oznaczonej symbolem KD, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych :
  1. z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 32. Do zaopatrzenia w energię cieplną do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub inne indywidualne źródła.

§ 33.

 1. Nowa stacja transformatorowa, jako obiekt wolno stojący, może być zlokalizowana na terenie oznaczonym w planie symbolem E.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV.

§ 34. Wskazuje się do przebudowy istniejącą nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną kolidującą z ustaleniami niniejszego planu.

§ 35.

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na gminne wysypisko śmieci.

 

Rozdział 10
SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 36. Do czasu wykorzystania terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania.

§ 37. Na terenach nieużytkowanych, do czasu ich docelowego zagospodarowania obowiązuje nakaz urządzenia i pielęgnacji trawnika.

 

Rozdział 11
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 38. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na:

 1. 30 % wzrostu wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem MN.1 obejmującego działkę nr 175/5,
 2. 10 % wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów.

 

Rozdział 12
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 39.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 0,024 ha, w tym w obszarach niezwartych:
  1. klasy Ł-IV o powierzchni 0,0177 ha;
  2. klasy Ps-IV o powierzchni 0,0063 ha.
 2. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne zabudowane lub użytkowane jako drogi o łącznej powierzchni - 2,6016 ha, w tym :
  1. klasy B-RIVb o powierzchni 0,9011 ha;
  2. klasy Bp-RIVb o powierzchni 0,0065 ha;
  3. klasy Bi-PsIV o powierzchni 0,1184 ha;
  4. klasy Bi-RV o powierzchni 0,0969 ha;
  5. klasy Bz-RV o powierzchni 1,31 ha;
  6. klasy dr-RIVb o powierzchni 0,0544 ha;
  7. klasy dr-RV o powierzchni 0,004 ha;
  8. klasy dr-PsIV o powierzchni 0,1103 ha.
 3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

 

Rozdział 13
USTALENIA KOŃCOWE

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz