Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/309/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie Drzenin.

UCHWAŁA NR XXIII/309/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości  od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych , nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie Drzenin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39 , Nr 19, poz. 177/ i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 52, poz. 539, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1793 i 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 676, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287; z 2003 r.  Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 122, poz. 1143/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych stanowiących drogi, oznaczonych numerami działek: 1/1 o pow. 1,3218 ha, 21/14 o pow.  0,0485 ha, 22/20 o pow. 0,0336 ha, 38 o pow. 0,4916 ha, położonych w obrębie Drzenin. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych jest właścicielem nieruchomości gruntowych nie zabudowanych szczegółowo opisanych  w § 1 uchwały. Nieruchomości te stanowią drogi. Z uwagi na charakter i funkcję drogi łączącej miejscowości Drzenin  i Żelisławiec zasadne jest przejęcie działek leżących w ciągu tej drogi tj. działek objętych niniejszą uchwałą. 
W przyszłości planuje się zakwalifikowanie tej drogi do kategorii dróg publicznych gminnych.

Sporządziła:
K.Lamperska