Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/319/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r.w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

UCHWAŁA NR XXIII/319/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych z terenu gminy Gryfino, przyznaje się dotację dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 43.400 (słownie: czterdziestu trzech tysięcy czterystu) złotych.

§ 2. Wyżej określoną kwotę dzieli się w następujący sposób:

 1. dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu  z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Wełtyń i Wirów 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych;
 2. dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie  z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Chlebowo i Stare Brynki 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych;
 3. dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie  z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gardno w wysokości 3.400 (słownie: trzech tysięcy czterystu) złotych;
 4. dla Parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Steklno 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych;
 5. dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Chwarstnica  i Sobieradz w wysokości 8.000 (słownie: ośmiu tysięcy) złotych.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4. Szczegóły dotyczące zasad przechowywania, rozliczania i kontroli dotacji zostaną określone w stosownych umowach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Zmiana zasad finansowania remontów zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków podyktowana jest zmianą zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którą dotacja przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach podjętych przez ten organ uchwale.
Zaproponowane kwoty dotacji uwzględniają złożone wcześniej wnioski 
z poszczególnych parafii, z zastrzeżeniem, iż nie przewidziano wydatków na remont Kościoła pw. NNMP w Gryfinie, z uwagi na wykorzystanie na ten cel znacznych środków w roku ubiegłym.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

Sporządziła
Maria Jakubik