Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/321/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I).

UCHWAŁA NR XXIII/321/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII/106/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w obrębie Sobieradz (I).

§ 2.

 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie Sobieradz, w tym obejmuje w całości działkę nr 267/3 oraz w części działki nr 113/1, 123 i 266 - o łącznej powierzchni 1,057 ha.
 2. Granice planu wyznaczają : od południa - południowa granica działki nr 123; od zachodu - zachodnia granica działki nr 267/3; od północy - północna granica działki nr 267/3; od wschodu - wschodnia granica działki nr 266 i zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:1000.
 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są :
  1. załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000,
  2. załącznik nr 2 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino",
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
  4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 4. Przedmiotem planu jest wprowadzenie funkcji usług i zabudowy zagrodowej.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych,
 6. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

§ 4. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

 

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 5.

 1. Teren oznaczony symbolem U o powierzchni 0,3278 ha przeznacza się pod zabudowę usługową rzemieślniczą uciążliwą, której uciążliwość musi zamykać się w granicach terenu przeznaczonego na ten cel.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania urządzeń skutkujących zakłóceniami w istniejącej sieci energetycznej 0,4 kV.

§ 6. Teren oznaczony symbolem RM o powierzchni 0,0511 ha przeznacza się pod zabudowę zagrodową.

§ 7.

 1. Teren oznaczony symbolem R o powierzchni 0,4593 ha - istniejący teren rolny.
 2. Obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

§ 8. Teren oznaczony symbolem KD.1 o powierzchni 0,1766 ha przeznacza się pod drogę publiczną gminną - klasy lokalnej.

§ 9. Teren oznaczony symbolem KD.2 o powierzchni 0,0421 ha przeznacza się pod drogę publiczną gminną - klasy dojazdowej.

 

Rozdział 3
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 10. Na terenie oznaczonym symbolem U, zabudowa oraz zagospodarowanie terenu musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
 2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
 3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,30,
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 30 %,
 5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
 6. powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 30 % powierzchni tej działki,
 7. obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej KD.1,
 8. dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych :
  1. minimalnej szerokości frontu nie mniejszej niż 50 m,
  2. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2,
  3. minimalnego kąta położenia granic w stosunku do pasa drogowego - nie mniej niż 75°,
  4. bezpośredniej dostępności do drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.1 (dojazdu i dojścia).

§ 11. Na terenie oznaczonym symbolem RM, zabudowa oraz zagospodarowanie terenu musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
 2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
 3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,10,
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 10 %,
 5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
 6. powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 70 % powierzchni tej działki,
 7. obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej KD.1,
 8. obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

 

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 12. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.

§ 13. W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów o charakterze kontenerowym lub innych obiektów nie spełniających wymagań określonych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 5
OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 14. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 15. Obowiązuje nasadzenie szpalerów drzew według rysunku planu.

§ 16. W obszarze określonym na rysunku planu granicą ciągu ekologicznego obowiązuje zakaz stosowania cokołów w ogrodzeniu.

 

Rozdział 6
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 17. Na liniach rozgraniczających drogi publiczne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.

§ 18. Na terenie oznaczonym symbolem U, w pasie o szerokości minimum 4 m przylegającym do drogi KD.1, obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej.

 

Rozdział 7
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 19. Na terenie o spadku przekraczającym 10 % wprowadza się obowiązek stabilizacji gruntu zielenią, materiałem kamiennym i ścianami oporowymi, a na całym terenie wprowadza się zakaz makroniwelacji w zakresie wykraczającym poza potrzeby wynikające z realizacji obiektów kubaturowych.

 

Rozdział 8
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 20. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne oznaczone w planie symbolami:

 1. KD.1 - istniejąca droga publiczna gminna (gruntowa) na odcinku 120 m; szerokość w liniach rozgraniczających 13 m; planowany jednostronny chodnik; planowana jednostronna ścieżka rowerowa;
 2. KD.2 - istniejąca droga publiczna gminna (gruntowa) na odcinku 70 m; włączenie komunikacyjne do drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.1; szerokość w liniach rozgraniczających 6 m.

§ 21. W granicach terenów funkcjonalnych należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym

 1. dla funkcji zagrodowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie,
 2. dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług.

 

Rozdział 9
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 22.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej w drodze oznaczonej symbolem KD.1.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 23.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.
 3. Wprowadza się nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.

§ 24.

 1. Odprowadzenie wód opadowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:
  1. z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 25. Do zaopatrzenia w energię cieplną do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub inne indywidualne źródła.

§ 26. Zasilanie w energię elektryczną obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 0.4 kV przyłączonej do słupowej stacji transformatorowej istniejącej poza obszarem planu.

§ 27. Wskazuje się do przebudowy istniejącą nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną kolidującą z ustaleniami niniejszej planu.

§ 28.

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na gminne wysypisko śmieci.

 

Rozdział 10
SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 29. Do czasu wykorzystania terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania.

§ 30. Na terenach nieużytkowanych, do czasu ich docelowego zagospodarowania obowiązuje nakaz urządzenia i pielęgnacji trawnika.

 

Rozdział 11
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 31. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

 

Rozdział 12
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 32.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 0,2866 ha, w tym:
  1. klasy R-IIIb o powierzchni 0,1941 ha;
  2. klasy R-IV o powierzchni 0,0925 ha.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 13
USTALENIA KOŃCOWE

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/321/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 czerwca 2004 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga co następuje:

do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/321/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 czerwca 2004 r.

 

Rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji inwestycji na terenie miejscowości Sobieradz z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

lp Nazwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem
Koszty
1 Zakup gruntów - - - - - - - - - -  -
2 Podział geodezyjny - - - - - - - - - -  -
3 Budowa dróg - - - - - - -   - -  -
4 Budowa sieci infrastrukturalnej - - - - - - - - - -  -
5 Odszkodowania - - - - - - - - - -  -
6 Opracowanie planu - - - - - - - - - -  -
7 Razem - - - - - - - - - -  -
Przychody
1 Sprzedaż gruntów - - - - - - - - - -  -
2 Opłata za u.w. - - - - - - - - - -  -
3 Czynsz dzierżawny - - - - - - - - - -  -
4 Podatek od nieruchomości 281,12 6843,91 5899,92 5086,14 4422,73 3845,85 3373,55 2959,26 2595,84 2277,05 37585,36
5 Opłata planistyczna - - - - - - - - - -  -
6 Opłata adiacencka (podział) - - - - - - - - - -
7 Opłata adiacencka (infrastruktura) - - - - - - - - - - -
  Razem 281,12 6843,91 5899,92 5086,14 4422,73 3845,85 3373,55 2959,26 2595,84 2277,05 37585,36
  Ogółem 281,12 6843,91 5899,92 5086,14 4422,73 3845,85 3373,55 2959,26 2595,84 2277,05 37585,36

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz