Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/307/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń

UCHWAŁA NR XXIII/307/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19 poz.177/ - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione działki nie zabudowane, położone  w obrębie Wełtyń, pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy:
  • dz. nr 441 o pow. 1,5868 ha,
  • dz. nr 442/4 o pow. 1,0128 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

Działki gminne nr: 441 i 442/4, położone w obrębie Wełtyń, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003r., położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 53 RP.
Tereny oznaczone tym symbolem przeznaczone są pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy.

  1. Obowiązuje zakaz likwidacji oczek wodnych, mokradeł, zadrzewień  oraz zakrzewień śródpolnych, przywodnych i przydrożnych z  zaleceniem uzupełniania nowymi obsadzeniami.
  2. Obowiązuje zakaz upraw roślin warzywnych w odległości mniejszej niż 50 m od tras komunikacji drogowej.
  3. Na terenie oznaczonym symbolem 53 RP znajduje się udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, ujęte w "Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce", którego zasięg naniesiono na rysunku planu. 

W związku z powyższym, zasadne jest przygotowanie terenu do sprzedaży na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska