Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/316/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004r.w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXIII/316/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 zm. z 2002r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233, poz. 1957; zm. z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. - zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

  • załącznikowi 15b do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, która stanowi podstawę do utworzenia i funkcjonowania GFOŚiGW oraz uprawnia do zaciągania kredytów i pożyczek tylko Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W związku z powyższym należy wyprowadzić z planu funduszu zaplanowane w/w przychody i wprowadzić do budżetu gminy, gdyż tylko Gmina może zaciągnąć kredyt a następnie otrzymane środki w odpowiedniej formie przekaże na rachunek GFOŚiGW.
Ponadto wprowadzamy dwa nowe zadania, i tak:

  1. "Dotacja na zakup podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno-ekologiczno-wysokościowego SH-30" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Powyższe zadanie, stanowiące kontynuację realizowanego od kilku lat planu poprawy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych, pozwoli rozwiązać problem działań ratowniczych na wysokości na terenie miasta i gminy Gryfino oraz znacząco podnieść stopień przygotowania technicznego jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gryfinie do prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska - 200.000 zł.
  2. "Dotacja na zakup kompaktora DINO DZO-4" dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie". Zakup w/w sprzętu zapewni prowadzenie prawidłowej eksploatacji pierwszej kwatery, zgodnie z instrukcją eksploatacji, uzyskanie wysokiego stopnia zagęszczenia odpadów wyeliminuje rozprzestrzenianie się odoru i lekkich frakcji odpadów, w wyniku czego wydłuży się okres eksploatacji pierwszej kwatery, oraz zapewni prawidłową eksploatację sprzętu - 200.000 zł. 

Sporządziła:
Jolanta Staruk