Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/315/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIII/315/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "i" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na budowę II etapu CW "Laguna" w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

§ 2. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia począwszy od 01 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 3. Pokrycie ewentualnej spłaty nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Kredyt, o którego poręczeniu mówi Uchwała został zaciągnięty przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w NORDEA Bank Polski S.A. w Szczecinie na sfinansowanie budowy II etapu CW "Laguna" w Gryfinie. 
Stosowna deklaracja została złożona w NORDEA Bank Polski S.A. i na jej podstawie w Aneksie nr 4/2004 do tekstu jednolitego Umowy nr 21/G/99 o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dnia 17.12.1999r., kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do dnia 31.05.2004r. Uchwały Rady Miejskiej zawierającej zgodę na udzielenie poręczenia kredytu w przyszłości.

Sporządziła:
Jolanta Staruk