Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/313/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy.

UCHWAŁA NR XXIII/313/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie szczegółowych   zasad    zwrotu  przez  świadczeniobiorcę  wydatków  na  usługi,  pomoc  rzeczową,   zasiłki okresowe i zasiłki celowe  przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych  w ramach zadań własnych Gminy.

Na podstawie art. art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,  z  2003  Nr  80,  poz. 717, Nr  162, poz. 1568.) i art.96 ust 1, ust.2 i ust 4  ustawy oz dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  ( Dz. U. z  dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr 64, poz 593 z późn. zm.)  uchwala  się  co  następuje:

§ 1.  W decyzji  o przyznaniu  świadczenia  pomocy społecznej pod warunkiem zwrotu w postaci  usługi, pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego lub celowego , o których mowa w art. 96 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej( Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  określa się  wysokość kwoty zwrotu  części wydatku   przez świadczeniobiorcę.

§ 2. Osoby, którym udzielono pomocy pod warunkiem zwrotu  w postaci usługi, pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego lub celowego dokonują zwrotu części udzielonego świadczenia na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu części świadczenia pomocy społecznej lub na wniosek członka rodziny, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku zwrotu  części świadczenia.

§ 4.   Zwolnienia, o którym mowa w § 3 dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w formie decyzji administracyjnej na umotywowany wniosek pracownika socjalnego.

§ 5.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon  Trzepacz

 

ZAŁĄCZNIK  DO UCHWAŁY

Tabela  zasad zwrotu  udzielonych świadczeń pod warunkiem zwrotu w postaci usług, pomocy rzeczowej,  zasiłku okresowego i celowego

Wskaźnik % dochodu* osoby  do kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 pkt. 1 i 2 uops   Wysokość zwrotu w %
 Osoba samotna  Rodzina 2-osobowa  Rodzina od 3-osób
 • 101 – 120 
 • 121 – 150 
 • 151 – 170 
 • 171 – 200 
 • 201 – 230 
 • 231 – 250 
 • Powyżej 250 
 • 10 
 • 20 
 • 30 
 • 50 
 • 70 
 • 100
 •  5 
 • 10 
 • 30 
 • 50 
 • 100 
 • 100 
 • 100
 • 10 
 • 20 
 • 50 
 • 70 
 • 100
 • 100 
 • 100

* Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. osobie samotnej – oznacza to osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadajacą wstępnych  ani  zstępnych;
 2. osobie samotnie gospodarującej – oznacza to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 3. rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 4. dochód na osobę w rodzinie –  oznacza dochód rodziny ustalony zgodnie  z art. 8,  ustawy o pomocy społecznej,  podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
 5. dochód rodziny – oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
 6. kryterium dochodowe  osoby samotnie gospodarującej – oznacza dochód w wysokości wynikającej z art.8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 7. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – oznacza  dochód w wysokości wynikającej z art. 8, ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 96, ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 roku, Nr 64, poz. 593).