Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/318/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie oraz zakupu sprzętu medycznego.

UCHWAŁA NR XXIII/318/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu  pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie" oraz  zakupu sprzętu medycznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w kwocie 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie" oraz zakupu sprzętu medycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Według informacji uzyskanych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, budynek Szpitala Powiatowego, w którym realizowane miało być zadanie inwestycyjne "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie", został przekazany na własność przez Powiat Gryfiński na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie. W tej sytuacji inwestycja budowy windy może być prowadzona jedynie przez właściciela budynku, tj. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Traci, więc rację bytu porozumienie z dnia 10.03.2004r. zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino, które przewidywało realizację powyższego zadania inwestycyjnego przez Gminę Gryfino.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na inwestycje. W myśl art. 55 ust. 2 cyt. Ustawy, dotacje takie przyznaje organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku Szpitala Powiatowego w Gryfinie dotacja może być, więc udzielona przez Powiat Gryfiński.
Gmina Gryfino natomiast może w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie na inwestycję pod nazwą "Budowa windy".
Zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, udzielenie powyższej pomocy Powiatowi Gryfińskiemu wymaga uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W przypadku przyjęcia powyższej koncepcji konieczna będzie zmiana porozumienia z Powiatem Gryfińskim z dnia 10.03.2004r. lub też obustronne rozwiązanie powyższego porozumienia i zastąpienie go innym dotyczącym udzielenia pomocy finansowej. 

Sporządziła:
Jolanta Staruk