Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/308/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica.

UCHWAŁA NR XXIII/308/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz.177/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w obrębie Krzypnica, oznaczoną numerem działki 167/7 o pow. 0,1519 ha, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 167/7 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie Krzypnica, która powstała w wyniku podziału działki nr 167/4.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon wsi Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo, działka położona jest w jednostkach bilansowych:

  • MR - " Teren zabudowy siedliskowej",
  • R - "Tereny użytków rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze".

W związku z powyższym zasadne jest przeznaczenie działki do sprzedaży na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska