Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/353/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

UCHWAŁA NR XXVI/353/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / i art.37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720i721,Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Gryfinie, w użytkowanie wieczyste do dnia 28.09.2092 r., w drodze bezprzetargowej, części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 235/4 o powierzchni około 50 m2, położonej w Gryfinie  w obrębie nr 3, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 235/1, stanowiącej użytkowanie wieczyste Spółdzielni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfino, oznaczonego numerem działki 235/1 o pow. 181 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego (obręb 3) oraz właścicielem budynku znajdującego się na tym gruncie. W trakcie badania map geodezyjnych okazało się, że część budynku znajduje się na działce nr 235/4, stanowiącej własność Gminy Gryfino.PSS "Społem" wystąpiła z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego zajętego gruntu.
Uregulowanie stanu prawnego gruntu może nastąpić na podstawie przepisów art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
W związku z tym, że działka nr 235/1 oddana została w użytkowanie wieczyste PSS na lat 99 tj. do dnia 28.09.2092 r. oraz z tym, że będzie to jedna nieruchomość - proponuje się ustanowić użytkowanie wieczyste działki 235/4 do tej samej daty tj. na okres 88 lat.jest to zgodne z art. 236 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sporządziła:
K.Lamperska