Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/365/04 RADY MIEJSKIEJ W Gryfinie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004"

UCHWAŁA NR XXVI/365/04
RADY MIEJSKIEJ W Gryfinie
z dnia 30 września 2004 roku
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 41 ust. 1-5 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U.  z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej  w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" zmienia się zapis § 3 , który otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się termin uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej do dnia 30 października 2004 r."

§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/365/04 z dnia 30 września2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" Niniejsza uchwała przesuwa termin uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej o jeden miesiąc tj. do dnia 30 października 2004 r. Zmiana ta spowodowana jest m.in. wprowadzeniem nowej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do czynników, które wpłynęły na przesunięcie tego terminu należy też włączyć stanowisko Rady Miejskiej dotyczące szpitala, a także sprawy organizacyjne, takie jak: zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiany kadrowe w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Zaproponowany termin pozwoli na uchwalenie strategii łącznie z programem profilaktycznym na rok 2005.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska