Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/364/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 wrzesień 2004 r.w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.

UCHWAŁA NR XXVI/364/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 wrzesień 2004 r.
 

w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1115, z 2002 r., Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 2003, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Sportu jako zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

§ 2. Do zadań Rady Sportu należy:

 1. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
 2. opiniowanie projektu budżetu Gminy Gryfino w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 3. opiniowanie projektów stanowionych aktów prawnych, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu na obszarze gminy,
 4. opiniowanie programów bazy sportowej i rekreacyjnej na obszarze gminy,
 5. opiniowanie strategii rozwoju gminy w zakresie dotyczącym kultury fizycznej i sportu,
 6. tworzenie i koordynacja planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez podmioty dofinansowane z budżetu Gminy Gryfino.

§ 3. W skład Rady Sportu wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Gminy Gryfino oraz organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

§ 4. Skład i zasady powoływania członków Rady Sportu określa szczegółowo Regulamin działania Rady Sportu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/364/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 września 2004 r.

 

Regulamin działania Rady Sportu

 1. Regulamin określa skład i zasady powoływania członków Rady Sportu powołanej na mocy Uchwały Nr XXVI/364/04 z dnia 30 września 2004r., tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.
 2.  
  1. W skład Rady Sportu wchodzą:
   1. po jednym imiennie delegowanym przedstawicielu każdego stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta i gminy Gryfino, które realizuje w formie zlecenia zadania z zakresu kultury fizycznej i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu Gminy Gryfino,
   2. dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
  2. Imienny skład Rady Sportu ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy w formie zarządzenia, określając jednocześnie termin pierwszego posiedzenia.
  3. W posiedzeniach Rady może brać udział Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, oraz jego Zastępca.
 3.  
  1. Rada na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona Przewodniczącego oraz ustala terminarz i roczny plan pracy.
  2. Wybór Przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Sportu w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem, że funkcji Przewodniczącego Rady Sportu nie może pełnić przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
  3. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. 
  4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Rady lub na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  5. Przewodniczący Rady ma prawo zaprosić na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.
  6. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
 4.  
  1. Podmiot delegujący przedstawiciela do Rady Sportu może w uzasadnionych przypadkach dokonywać jego zmiany.
  2. Podmiot delegujący przedstawiciela, który nie otrzyma w danym roku budżetowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, traci tym samym prawo do udziału w pracach Rady Sportu.
  3. Podmiot, który otrzyma w danym roku budżetowym dotację celową ma prawo delegować przedstawiciela do Rady Sportu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5.  
  1. Rada Sportu wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych w trybie określonym w pkt. 3.2.
  2. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu.
 6.  
  1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
  2. Protokół podpisuje przewodniczący Rady Sportu.
  3. Dokumentacja Rady Sportu przechowywana jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych UMiG.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/364/04 
z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie powołania Rady Sportu 
oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania

Uchwała w sprawie powołania Rady Sportu wychodzi naprzeciw potrzebie powołania zespołu, który stałby się platformą porozumienia i współpracy przedstawicieli środowiska sportowego, stowarzyszeń, organizacji i instytucji, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.
Rada Sportu jako ciało utworzone na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 z późn. zm.) zyskuje konkretny, wskazany w ustawie zakres uprawnień i kompetencji, a tym samym realną możliwość działania. Uprawnienia Rady Sportu sprowadzają się do możliwości zabrania głosu w każdej istotnej sprawie z zakresu kultury fizycznej oraz wypracowania opinii wspólnej dla całego środowiska sportowego. Regulamin Rady Sportu, stanowiący załącznik do uchwały, wyposaża Radę w instrumenty gwarantujące jej sprawne funkcjonowanie.
Propozycja powołania Rady Sportu przedstawiona Radzie Miejskiej po raz pierwszy była w miesiącu lutym bieżącego roku na Sesji Rady Miasta. Propozycja nie została przyjęta, a pomysł poruszony miał być na debacie dotyczącej sportu. Debata odbyła się w dniu 18.06.2004 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Uczestnicy ww. debaty uznali potrzebę powołania Rady Sportu i składania wniosków dotyczących Rady Sportu. Do dnia 14.09.2004 roku nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.

Sporządził:
Daniel Cieślak

dnia 14 września 2004 roku