Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/363/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVI/363/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Wprowadza się opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679).
 2. Ilekroć w uchwale mówi się o:
  - przedszkolu należy przez to rozumieć także grupy żłobkowe,
  - rodzicu, należy przez to rozumieć także innego prawnego opiekuna.
 3. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, uczęszczającego w tym samym czasie do tego samego lub innego przedszkola na terenie miasta i gminy Gryfino przysługuje 10 % zniżka w opłacie stałej.
 4. Zmiany wysokości stawek: opłaty stałej, opłaty za jedną godzinę w grupach dyżurnych oraz opłaty z 10% zniżką, następują z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 5. Wysokość stawki opłaty stałej, opłaty za jedną godzinę w grupach dyżurnych oraz opłaty z 10 % zniżką, określana jest każdorazowo w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
 6. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 2.

 1. Wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
  - kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,
  - kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.

§ 3.

 1. Wysokość opłaty określonej w § 1 pkt 1 dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedno z rodziców lub dziecko jest zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Gryfino.
 2. Dla osób nie wymienionych w ust. 1, koszt pobytu dziecka w przedszkolu jest pełnopłatny, tj. równoznaczny z pełnym kosztem utrzymania dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 
 3. Pełny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu obejmuje planowane miesięczne koszty utrzymania przedszkola w przeliczeniu na jedno dziecko, według stanu na dany miesiąc.

§ 4.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na umotywowany wniosek rodziców może zwolnić z części pełnej opłaty za przedszkole do wysokości nie niższej niż stawka opłaty stałej.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić z opłaty stałej w całości, na umotywowany wniosek rodziców.

§ 5.

 1. W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, dyrektor przedszkola po uprzednim, pisemnym, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty wykreśla dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Opłata za przedszkole winna wpłynąć na konto jednostki do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Opłata stała pobierana jest w całości niezależnie od ilości dni w miesiącu, w których dziecko nie uczęszczało do przedszkola.
 4. W przypadku wykreślenia dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z powodów określonych w ust. 1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego w szkole, w której obwodzie dziecko zamieszkuje.

§ 6.

 1. Opłata stała pobierana jest przez 12 miesięcy w roku z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zwolnienie z opłaty stałej w miesiącu lipcu i sierpniu przysługuje po złożeniu pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu dziecka w miesiącach wakacyjnych do dnia 15 czerwca u dyrektora przedszkola. 

§ 7.

 1. Rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola musi być złożona na piśmie w terminie 7 dni przed zakończeniem danego miesiąca.
 2. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w ust. 1 naliczana będzie opłata stała za następny miesiąc.

§ 8. Bezpłatna podstawa programowa w ramach 5 godzin realizowana jest wyłącznie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych.

§ 9.

 1. Tworzy się oddziały dyżurne w placówce wskazanej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. W oddziałach określonych w ust. 1 można pozostawić dziecko na określoną z góry ilość godzin w danym dniu, w godzinach pracy placówki.
 3. Placówka prowadząca oddziały dyżurne obowiązana jest do prowadzenia dziennej ewidencji pozostawionych do opieki dzieci.
 4. Opłata za jedną godzinę w grupie dyżurnej wynosi 0,5 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust 1.
 5. Opłata za pozostawienie dziecka do opieki w grupie dyżurnej uiszczana jest z góry.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/184/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino oraz uchwała Nr XVII/251/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały dotyczącej opłat za świadczenia przedszkoli publicznych podyktowana jest wprowadzeniem zapisów dotyczących:
a) możliwości zwolnienia z opłaty stałej w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
b) określenia zasad zwalniania z opłaty stałej w miesiącach wakacyjnych.
Nowa uchwała ujednolica ponadto tekst, gdyż zawiera wcześniej wprowadzone zmiany, a także zawiera poprawki redakcyjne.
Ewentualne konsekwencje finansowe mogą nastąpić w przypadku zwolnień 
z opłaty stałej dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności na dzień 14.09.2004 r. 99,00 zł miesięcznie za jedną osobę.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Sporządziła:
Aneta Kuźma