Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/349/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

UCHWAŁA NR XXVI/349/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 30 września 2004 r.
 

zmieniająca uchwałę Nr XII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 września 2002 r nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy dodaje się § 4’ w treści uchwały o następującym brzmieniu:
"W 2004 roku Wieloletni Program Inwestycyjny będzie aktualizowany w terminie do dnia 30 listopada".

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r,  w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.  W roku 2004 aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego nie mogła być sporządzona w terminie do dnia 30 września z uwagi na trwające procedury związane z przejęciem na majątek Gminy obiektów po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie i budynku administracyjnego w Gryfinie od Agencji Mienia Wojskowego , które nie zostały zakończone do dnia 30 września 2004 roku. Przejęte na majątek Gminy obiekty muszą zostać zmodernizowane i wyremontowane zgodnie z ich nowym przeznaczeniem funkcjonalnym a takie zamierzenia powinny zostać uwzględnione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino na lata 2005-2009.