Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/367/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli.

UCHWAŁA NR XXVI/367/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/252/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino dla Nauczycieli stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVI/367/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 września 2004 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
DLA NAUCZYCIELI

§ 1. Na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zwane dalej nagrodami, przeznacza się 0,7% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i placówkach oświatowych.

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 zabezpiecza rokrocznie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który po przyjęciu budżetu przekazuje informację o wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody Burmistrza do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz w zakresie zarządzania oświatą.

§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin i po przepracowaniu w gminnej szkole lub placówce minimum roku, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

§ 5. Do nagrody może być typowany nauczyciel, który:

  • posiada co najmniej wyróżniającą ocenę pracy,
  • legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, we współpracy z rodzicami, w środowisku lokalnym szkoły lub placówki,
  • posiada powszechnie uznawany dorobek pracy.

§ 6. Nagrody mogą być przyznawane:

  • nauczycielom, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki oraz związków zawodowych działających w oświacie,
  • dyrektorom szkół lub placówek, na wniosek zastępcy Burmistrza odpowiedzialnego za sprawy oświaty,
  • nauczycielom i dyrektorom szkół lub placówek, z inicjatywy Burmistrza.

§ 7. Wnioski o nagrody Burmistrza muszą być zaopiniowane przez radę pedagogiczną oraz zakładowe struktury związków zawodowych funkcjonujących w danej placówce, a w odniesieniu do dyrektorów przez ponadzakładowe struktury tych związków.

§ 8. 

  1. Wnioski o przyznanie nagrody składane są do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 15 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Wnioski dotyczące osób, które złożyły pisemną deklarację przejścia na emeryturę składane są do dnia 15 czerwca danego roku.
  3. W roku 2004 wnioski składane są do dnia 10 października.

§ 9. Wysokość nagród ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Informacje o wysokości nagród Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przekazuje niezwłocznie do Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 10. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w odniesieniu do wniosków złożonych zgodnie z § 7 ust. 2. w dzień zakończenia roku szkolnego.

§ 11. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument informujący o jej przyznaniu.

§ 12. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Gryfino, dn. 30 września 2004 r.

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli na sesję spowodowane jest opinią radcy prawnego na temat trybu wprowadzenia regulaminu Uchwałą Rady Miejskiej a nie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Aneta Kuźma