Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/358/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

    

UCHWAŁA NR XXVI/358/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 24 o powierzchni 0,3181 ha, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 5 (obręb 4), z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej.

§ 2.Ustala się maksymalną granicę wysokości ceny nabycia na kwotę 300.000 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych ). 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Skarb Państwa - Agencja Mienia Wojskowego, jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej (po byłej Komendzie Uzupełnień), położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5.  Od roku 2002 Gmina Gryfino czyni starania o nieodpłatne przejęcie przedmiotowej nieruchomości do swoich zasobów z przeznaczeniem na powiększenie bazy lokalowej Szkoły Podstawowej nr 2, będącej jednostką organizacyjną Gminy, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w nieruchomości. Pismem z dnia 11.05.2004 r. AMW poinformowała, że nie jest możliwe nieodpłatne przekazanie nieruchomości ze względu na uwarunkowania ustawowe i zadania statutowe, gdyż Agencja jest powołana jako podmiot specjalny do generowania środków pozabudżetowych z tytułu sprzedaży nieruchomości powojskowych.  dniu 7 września 2004 r. wpłynęło pismo od Dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Szczecinie informujące, że Agencja wszczęła procedurę zbycia przedmiotowej nieruchomości oraz, że planowana cena wywoławcza do przetargu wynosi 420.000 zł. W piśmie tym również zawarta jest propozycja przesłania oferty cenowej wraz z uchwałą Rady Gminy zezwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości. Spełnienie w/w warunków pozwoli na ewentualne wycofanie przedmiotowej nieruchomości z procedury przetargowej. 
W związku z powyższym przygotowano projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła :
K.Lamperska