Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/360/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r.  w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXVI/360/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 30 września 2004 r. 
 

 w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,  poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia zgłasza się Beatę Kryszkowską Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. jednostek samorządu terytorialnego;
  5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W związku z tym proponuję zgłosić kandydaturę Pani Beaty Kryszkowskiej Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino.