Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/355/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004r.

UCHWAŁA NR XXVI/355/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - w związku z § 30 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 511 o pow. 1,0254 ha, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, na cele rolne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 511 o pow. 1,0254 ha, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, na cele rolne. Cel sprzedaży ustalony został na podstawie studium kierunków, które teren działki 511 określało jako grunty orne. Ponieważ Gmina przystępować będzie do zmiany studium, które dla przedmiotowego terenu określić może inne przeznaczenie, do czasu jego opracowania zasadne jest uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży działki na cele rolne.

Sporządziła:
J. Woldańska