Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/362/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.

    

UCHWAŁA NR XXVI/362/04
RADY MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE
z dnia 30 września 2004r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr  102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41/ - uchwala  się, co następuje:

§ 1.

  1. Zmienia się uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie   z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”., zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie: Nr V /71/03 z dnia 27 lutego 2003r., Nr VII/97/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  i Nr VIII/121/03 z dnia 29 maja 2003r. w ten sposób, że uchyla się treść § 1 ust. 1  i nadaje mu następujące brzmienie:

    „1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino, oraz zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa”.

  2. Granice obszaru, w jakich dokonuje się zmianę uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 04.12.03r. przedstawiają załączniki nr 1załączniki nr 2.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2003r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XV/212/03  w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa”.
Uchwała w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności zmiany ustaleń   ww. uchwały dla przebiegu napowietrznej linii energetycznej przez tereny objęte opracowywanym planem:  „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”.
Prace planistyczne planu: „linia energetyczna 110 kV” rozpoczęły się 17 maja 2001r.  Projekt planu sporządzany był przed uchwaleniem w czerwcu 2002r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, stąd przyjęte w nim rozwiązania nie uwzględniają nowych ustaleń Studium.
Zgodnie z  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ustaleniami studium.
W związku z powyższym aktualnie opracowywany plan: „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie” należy, przed przystąpieniem do uzgadniania z odpowiednimi organami i instytucjami, doprowadzić do zgodności ze Studium.  W tym celu niezbędna jest niniejsza uchwała, która umożliwi zmianę ustaleń planu:  „linia energetyczna 110 kV”, przyjętych dla terenu przebiegającego przez obszar opracowywanego planu „składowiska”.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak