Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/352/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XXVI/352/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 520 o powierzchni około 135 m2 i 522 o powierzchni około 35 m2, położonych w obrębie Pniewo, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej numerem działki 519.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Gryfino jest właścicielem drogi wewnętrznej oznaczonej numerem działki 519 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Pniewo. Droga ta stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu.
Na koszt i wniosek Państwa Sobczuk, właścicieli działki nr 522, dokonano geodezyjnego wznowienia granic ich działki, w wyniku którego okazało się, że grunt użytkowany obecnie jako droga w części znajduje się w tej działce jak również zajmuje część działki nr 520, stanowiącej własność Katarzyny Skóra.
Właścicielka działki 520 przestawiła ogrodzenie swojej posesji na faktyczną granicę, co spowodowało zwężenie drogi i praktycznie uniemożliwiło korzystanie z niej na tym odcinku.
Ze względu na powstałe utrudnienia użytkownicy drogi gminnej wystąpili  z wnioskiem o uregulowanie jej przebiegu zgodnie ze stanem poprzednim. 
Jest to możliwe na zasadzie odpłatnego nabycia gruntu w drodze wykupu. Właściciele działek 520 i 522 wyrazili zgodę na zbycie części gruntów na rzecz Gminy. 

Sporządziła:
Krystyna Lamperska