Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/350/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino".

UCHWAŁA NR XXVI/350/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004r.
 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782, Nr 50, poz. 783, Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino", zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, oraz stanowiący część tego programu "Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino", zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) w art. 17 nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zm.) w art. 14 określa konieczność opracowania planów gospodarki odpadami dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Plany takie określają aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów oraz system monitoringu i oceny realizacji tych celów. Plany te są tworzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Obowiązek sporządzenia planu gminnego spoczywa na organie wykonawczym gminy. 
"Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino" oraz "Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino" zostały opracowane dla okresu 2004 - 2015. Ich założenia są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.