Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/359/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XXVI/359/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870,Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 257/13, 257/14, 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/23 i 257/24 o łącznej powierzchni 14,2932 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Pniewo, w celu realizacji zadań własnych Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Województwo Zachodniopomorskie jest właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, szczegółowo opisanych w § 1 projektu uchwały, na których prowadzona była działalność likwidowanego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.
Gmina Gryfino jest zainteresowana przejęciem nieruchomości w drodze darowizny na cele związane z realizacją zadań własnych, a w szczególności zadań z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego.
Istniejące obiekty byłyby wykorzystane (po adaptacji), na mieszkania komunalne, a na gruntach niezabudowanych mogłyby powstać nowe budynki mieszkalne.
Inicjatywa ta spotkała się z przychylnym stanowiskiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Sporzadziła:
K. Lamperska