Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/357/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną.

UCHWAŁA NR XXVI/357/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.1271, nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880/ oraz § 30 Regulaminu Rady  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną, w ten sposób, że w § 2 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu " Zasada powyższa nie dotyczy budynku nr 12 w Sobieradzu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W budynku gminnym nr 12 w obr. Sobieradz znajdują się dwa lokale mieszkalne.  Jeden lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym a drugi zgodnie z ustawą o własności lokali nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego i nie może być na dzień dzisiejszy przedmiotem sprzedaży.
Uchwałą Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia  1993 roku lokale w przedmiotowym budynku zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców. Uchwała warunkowała sprzedaż jednoczesnym wykupem wszystkich lokali przez najemców.
Aby umożliwić pojedynczą sprzedaż lokali zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec