Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/351/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do"Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej"

UCHWAŁA NR XXVI/351/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r. 
 

 w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Działając w celu nawiązania trwałej współpracy i jej intensyfikacji poprzez podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju gospodarczego i kulturowego regionu oraz promocji inicjatyw gmin i powiatów na forum ogólnopolskim 
i międzynarodowym Rada Miejska w Gryfinie wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej". 

§ 2.

 1. Do zadań Stowarzyszenia należeć będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów poprzez tworzenie i uzgadnianie wspólnych programów subregionalnych, a także pozyskiwanie partnerów dla ich realizacji.
 2. W szczególności współpraca obejmować będzie:
  1. inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury regionu,
  2. wzajemne wspomaganie działań w zakresie promocji gospodarczej,
  3. wskazanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych,
  4. kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego,
  5. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów,
  6. wspólna polityka edukacyjna,
  7. wspieranie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, 
  8. podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska i przyrody,
  9. wspólną gospodarkę wodną,
  10. tworzenie sieci informatycznych, 
  11. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym  i międzynarodowym,
  12. promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenie,
  13. wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju samorządów należących do Stowarzyszenia,
  14. wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej, zwłaszcza współpracy transgranicznej gmin i powiatów.

§ 3. W Stowarzyszeniu Gminę Gryfino reprezentować będą:

 1. Przedstawiciel - ...........................
 2. Zastępca przedstawiciela - ...........................

§ 4. Kompetencje Stowarzyszenia oraz rolę i relacje partnerów określi Statut Stowarzyszenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2002 r. Zarząd Miasta Szczecina reprezentowany przez Pana Edmunda Runowicza - Prezydenta Miasta Szczecina i Panią Elżbietę Malanowską - Wiceprezydenta Miasta Szczecina zawarł z Zarządem Miasta i Gminy Gryfino reprezentowanym przez Pana Andrzeja Urbańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Pana Eugeniusz Kuduka - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - porozumienie mające na celu nawiązanie trwałej współpracy i jej intensyfikacji poprzez podejmowanie wspólnych działań, które przyczynią się do rozwoju Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Gryfino, jak też formułowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi obu Gmin  i skutecznemu zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców. 
Porozumienia w ww. sprawie podpisały także Gmina Dobra (Szczecińska), Gmina Goleniów, Gmina Kobylanka, Gmina Kołbaskowo, Gmina Police i Gmina Stare Czarnowo.
W związku z tym, iż porozumienie nie przyniosło wymiernych korzyści dla żadnej  z gmin podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia. W takiej formie gminy będą mogły m.in. pozyskiwać i wykorzystywać środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. 
Członkami założycielami stowarzyszenia będą: Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Dobra (Szczecińska), Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Kołbaskowo, Gmina Police oraz Gmina Stare Czarnowo. 
Priorytetem współpracy regionalnej jest zaktywizowanie wspólnot samorządowych do inicjatyw regionalnych i zainteresowania życiem innych gmin, inspirowanie do zainteresowania życiem regionu i tworzenia właściwych warunków do kooperacji oraz działania pod jednym "szyldem", odkrywanie walorów turystycznych, gospodarczych  i kulturowych, podniesienie poziomu estetyki, ochrona środowiska naturalnego i zabytków, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, zwiększenie liczby miejsc pracy i wzrost zamożności gmin oraz propagowanie i podejmowanie działań na rzecz integracji gmin.  Podstawowymi celami Stowarzyszenia będą:

 1.  turystyka i wspólna promocja regionu
  • podjęcie działań w kierunku zagospodarowania istniejących walorów turystycznych w całym regionie, rozwój bazy towarzyszącej, która byłaby wykorzystana zarówno przez turystów, jak i mieszkańców regionu,
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej gmin,
  • inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz promocji regionu,
  • promowanie turystycznych terenów i obiektów, rozbudowa systemu promocji i informacji regionu - regionalne centrum informacji turystycznej,
  • wspólna polityka promocyjna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu w kraju i za granicą,
  • aktywizacja i integracja działań związanych z agroturystyką,
  • działalność informacyjna, szkoleniowa i wydawnicza,
  • zainteresowanie rozwojem infrastruktury wodnej w regionie;
 2. budowanie tożsamości regionalnej
  • dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin,
  • kształtowanie świadomości regionalnej, przełamywanie barier między gminami,
  • współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych,
  • organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, festiwali, biesiad, warsztatów w celu integracji mieszkańców,
  • działalność informacyjna, szkoleniowa i wydawnicza,
  • kształcenie kadr, podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych, inwestycje w zasoby ludzkie poprzez organizowanie wspólnych szkoleń,
  • wypracowanie wspólnej polityki podatkowej (lobbing),
  • promowanie gmin stosujących innowacyjne działania poprzez upowszechnianie ich, promowanie gmin-liderów, które mają znaczące osiągnięcia w pracach nad rozwojem regionu;
 3. baza terenów i obiektów
  •  inwentaryzacja i prowadzenie bazy danych obiektów i terenów poprodukcyjnych oraz innych posiadających walory turystyczne, zabytkowe,
  • aktualizacja istniejącej bazy,
  • współpraca z referatem ds. obsługi inwestorów w celu korzystnego dla regionu zagospodarowania terenów i obiektów;
 4. instytucje i organizacje
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi organizacjami i instytucjami,
  • konsultacje z instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń inwestycyjnych, gospodarczych,
  • współpraca z instytucjami kultury,
  • współpraca ze Szczecińskim parkiem Naukowo-Technologicznym na płaszczyźnie regionalnej,
  • tworzenie i rozbudowywanie bazy danych instytucji i organizacji.

Narzędziami, za pomocą których realizowane będą wyżej wymienione cele są:

 1. miesięcznik (kwartalnik) regionalny kierowany do mieszkańców gmin, powiatów i instytucji zawierający aktualności z życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego gminy, nowe przedsięwzięcia, projekty, innowacje, zadania, opinie społeczności regionalnej, prezentacje gmin, w tym walorów turystycznych, informacje o planowanych spotkaniach, konferencjach, seminariach, oferty inwestycyjne;
 2. regionalny portal internetowy opisujący misję i pola działalności, wspólną politykę regionalną, lobbing regionalny, promocję gospodarczą gmin i powiatów, działalność informacyjno-szkoleniową, programy rozwoju regionalnego, kontakty z przedstawicielami regionalnymi, aktualności z życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego, informacje o dostępnych publikacjach i informatorach;
 3. spotkania organizacyjno-robocze mające na celu omawianie zasad, trybu i płaszczyzn współpracy, powołanie zespołów roboczych, wymianę doświadczeń i informacji, poznanie innych metod pracy urzędów w celu jej usprawnienia;
 4. spot reklamowy lub prezentacja filmowa obrazujące, że region jest interesujący i przyjazny dla mieszkańców, turystów i inwestorów, że posiada potencjał intelektualny, kulturalny, gospodarczy, długofalową politykę rozwoju, potencjał turystyczny;
 5. folder promujący walory turystyczne gmin członkowskich i możliwości turystyki kwalifikowanej tych gmin, publikatory, przewodniki, informatory, inicjatywa stworzenia map i szlaków rowerowych.

Gminy wspólnie wypracowały projekt statutu oraz określiły nazwę stowarzyszenia: "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej". W dniu 10 września 2004 r. Pan Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Marian Jurczyk - Prezydent Miasta Szczecina, Pan Andrzej Grabałowski - Wójt Gminy Dobra (Szczecińska), Pan Andrzej Wojciechowski - Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów, Pan Henryk Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Pan Mirosław Przysiwek - Wójt Gminy Kobylanka, Pan Józef Żukowski - Wójt Gminy Kołbaskowo, Pan Władysław Diakun - Burmistrz Miasta i Gminy Police, Pan Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo podpisali deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. 
Do rejestracji Stowarzyszenia, którego Gmina Gryfina byłaby członkiem założycielem niezbędne jest wyrażenie zgody przez Radę Miejską w Gryfinie.