Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/356/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVI/356/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r.Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.717,720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz.39,Nr 19 poz.177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880/  - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194 o powierzchni około 4 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 217.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Małż. Bogusława i Mirosław Maślany są użytkownikami wieczystymi działki nr 217 o pow. 377m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, na której wybudowali budynek mieszkalny.
Z uwagi na kształt działki od strony drogi i ograniczone możliwości wykonania zjazdu przy dotychczasowym przebiegu granic działki nr 194 (droga gminna - ul. Okrężna) zasadne jest przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki gminnej nr 194 o pow. około 4 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 217.

Sporządziła:
J. Woldańska