Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/361/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki,Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.

    

UCHWAŁA NR XXVI/361/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  
z dnia 30 września 2004r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VII/107/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w ten sposób, że w § 1 ust 1 dodaje się punkt nr 4 o następującej treści: 

"4. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa, zatwierdzona uchwałą Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2003r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XV/212/03 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa".
Uchwała w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności zmiany ustaleń ww. uchwały dla przebiegu napowietrznej linii energetycznej przez tereny objęte opracowywanym planem : "terenów w obrębach Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31".

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski