Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/419/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006.

    

UCHWAŁA NR XXX/419/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004r. Nr166, poz.1745) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200 poz. 2051, Nr 238 poz.2402) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006 stanowiący  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, stanowiącego jeden z podstawowych dokumentów programowych w zakresie funduszy strukturalnych, Plany Rozwoju Lokalnego są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 – Obszary Wiejskie oraz Działania 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.
Plan Rozwoju Lokalnego może obejmować zadania przewidziane do realizacji zarówno w tym jak i następnym okresie programowania., tzn. okresie obowiązywania dokumentów programowych stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc z funduszy strukturalnych. Obecny okres programowania dla Polski obejmuje lata 2004-2006. Kolejny najprawdopodobniej obejmie lata 2007-2013. Bieżący Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje tylko lata 2005 i 2006 gdyż w chwili obecnej nie jest możliwe określenie zakresu oraz priorytetów pomocy strukturalnej, jakie obowiązywać będą w następnym okresie programowania. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006 sporządzony został w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku, przyjętą uchwałą NR XXVI/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami oraz Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Gryfino, przyjęty uchwałą NR XLVIII/607/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami. W przypadku, gdy gmina posiada oba wymienione dokumenty, mogą być one uznane za Plan Rozwoju Lokalnego pod warunkiem, że zawarte w nich są konkretne projekty wymienione z nazwy przewidziane do realizacji w danym okresie programowania. Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006 stało się więc doprecyzowanie podstawowych zadań inwestycyjnych, zgodne z priorytetami rozwojowymi Strategii i WPI.
Układ i treść Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006 jest zgodna z wymaganiami stawianymi planom rozwoju lokalnego określonymi w „Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą gminy, precyzuje cele strategiczne i operacyjne określając poszczególne zadania inwestycyjne oraz przewidywane rezultaty i sposoby monitoringu. Wskazuje również kierunki zaangażowania środków strukturalnych i środków własnych gminy.
Dokument ma charakter otwarty i będzie uzupełniany – poprzez wpisy nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych – co najmniej raz w roku, w okresie projektowania budżetu gminy.
Ze względu na powyższe oraz biorąc pod uwagę, iż nieuchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego uniemożliwi skuteczne złożenie wniosków do Działania 3.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a tym samym pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządził:
Radosław Bonikowski