Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/426/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.

UCHWAŁA NR XXXI/426/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005r. 
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 / - uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal nr 1a o powierzchni 627,16 m2 , w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie, wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 o ogólnej powierzchni 3441 m2.
  2. W lokalu dopuszcza się prowadzenie usług biurowych, handlowych, gastronomicznych i hotelarskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal usytuowany jest na działce nr 157 o ogólnej powierzchni 3441 m2.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VII/104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24.04.2003r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – dla obszaru położonego pomiędzy ulicami; Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bol. Chrobrego, działka nr 157 położona jest w jednostce bilansowej 9 MW/U. Teren oznaczony symbolem 9 MW/U przeznaczony jest na funkcję podstawową - mieszkaniową wielorodzinną z usługami biurowymi, handlu, gastronomii i hotelarską.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował o trwałym rozdysponowaniu lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec