Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/427/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.

UCHWAŁA NR XXXI/427/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.782) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 17/5 o powierzchni 0,0050 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz na zbycie tej nieruchomości w formie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. na cel określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tj. pod stację transformatorową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 17/5 o powierzchni 0,0050 ha, położona Gryfinie w obrębie nr 5, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon Starego Miasta 2, przeznaczona jest na funkcję podstawową – urządzenia elektroenergetyczne (stacja transformatorowa).
Grupa Energetyczna ENEA S.A wystąpiła z wnioskiem o zbycie przedmiotowej działki na jej rzecz w związku z planowaną budową stacji transformatorowej, która służyć będzie obsłudze sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej realizowanej obecnie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o.o. oraz zabudowy planowanej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone między innymi na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

Sporządziła:
K.Lamperska