Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/431/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. o zmianie Uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek.

UCHWAŁA NR XXXI/431/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. o
 

zmianie Uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmienia się obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek poprzez włączenie do niego strefy buforowej położonej w obrębach Sobieradz, Drzenin i Parsówek, określonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik graficzny otrzymuje nowy zakres obszarowy, określony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz