Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/429/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXI/429/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203/ oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.2086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 120, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, rozpoczynającej swój bieg od ulicy Łużyckiej w kierunku zachodnim, nazwę - ulica „Brzozowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 120 (droga) o pow. 0,2860 ha, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.
Na podstawie posiadanych dokumentów ustalono, że droga ta nie ma nadanej nazwy. Przypisywane do niej nazwy „ul. Wierzbowa” lub „ul. Topolowa” dotyczą:

  • dz. nr 82- ul. Topolowa,
  • dz. nr 102 – ul. Wierzbowa.

Przy drodze oznaczonej nr 120 , w znacznej odległości od ul. Łużyckiej, na działce nr 121/1, p. Lewandowski Andrzej wybudował dom mieszkalny.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nadania nazwy urzędowej drodze oznaczonej nr 120. Pan Lewandowski zaproponował nazwę „ul. Brzozowa”.
Przedłożony wniosek przyjęto do realizacji.

Sporządziła:
J. Woldańska