Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/424/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym – działka nr 53/3.

UCHWAŁA NR XXXI/424/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005r. 
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym – działka nr 53/3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 34 ust. 1 pkt.3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej gminną nieruchomość zabudowaną, obejmującą budynek mieszkalny, pomieszczenia przynależne oraz działkę gruntu oznaczoną numerem 53/3 o powierzchni 774 m2, położoną w obrębie Borzym.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od ceny nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanej przez najemców przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży oraz 5% dodatkowej bonifikaty, jeżeli najemca jest kombatantem lub wdową/wdowcem po kombatancie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfinio jest właścicielem nieruchomości zabudowanej  jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z pomieszczeniami przynależnymi, położonej w obrębie Borzym – działka nr 53/3. Najemcy nieruchomości wystąpili do Gminy z wnioskiem o jej wykup.  Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje w drodze bezprzetargowej.  W celu zrealizowania wniosku najemców konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec