Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/436/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005.

UCHWAŁA NR XXXI/436/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005”, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/252/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/436/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO W ROKU 2005

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. szkole – rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum i placówki oświatowo-wychowawcze,
  2. dyrektorze bez bliższego określenia - rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i placówki oświatowo-wychowawczej,
  3. nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
  4. uczniach - rozumie się przez to także wychowanków,
  5. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179, poz. 1845)
  6. Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181).

§ 2.

 1. Niniejszy Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
  1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania:
   1. dodatku za wysługę lat,
   2. dodatku motywacyjnego,
   3. dodatku funkcyjnego,
   4. dodatku za warunki pracy.
  2. szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  3. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposób podziału środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym szkołę a dyrektorami szkół,
  4. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  5. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 2. Wysokość, kryteria przyznawania i wypłacania pozostałych składników wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatków wiejskich, odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy lub z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę – określa Karta Nauczyciela oraz odrębne przepisy.
 3. Uprawnienie do dotychczasowych dodatków specjalistycznych oraz ich wysokość reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.).

§ 3.

 1. Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 1/2 etatu.
 2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.
 3. Wynagrodzenie osób niepełnozatrudnionych wylicza się według ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

§ 4.

 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia, a także tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa Rozporządzenie.
 2. Nauczycielom przysługuje wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku, naliczane według stawek określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień  awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

ROZDZIAŁ 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 5.

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6.

 1. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.
 2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, określają odrębne przepisy.

§ 7.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 8.

 1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 3
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 9.

 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 5 % stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole, z wyłączeniem dyrektorów szkół, dla których środki finansowe na dodatki motywacyjne wynoszą nie mniej niż 30 % ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.

§ 10.

 1. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu w szkole minimum 6 miesięcy.
 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na następujące okresy:
  1. od 1 września do końca lutego,
  2. od 1 marca do 31 sierpnia.
 3. Wysokość indywidualnego dodatku nie może przekraczać 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.
 4. Osobom powołanym na stanowisko dyrektora, przysługuje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy na tym stanowisku, dodatek motywacyjny w wysokości nie większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 5. Dodatki motywacyjne na okres od dnia 1 marca 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku przyznaje się na dotychczasowych zasadach.
 6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 7. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 11.

 1. Dyrektor przyznaje nauczycielom dodatek motywacyjny w oparciu o zasady i kryteria opracowane w formie stałego regulaminu uzgodnionego z organem prowadzącym i zakładowymi organizacjami związkowymi.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dyrektorom szkół dodatek motywacyjny po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w oświacie, w oparciu o zasady i kryteria opracowane w formie stałego regulaminu, uzgodnionego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 12.

 1. Kryterium przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego stanowią:
  1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
  3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciela lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
  4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb  i zainteresowań uczniów,
   2. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 2. Szczegółowe kryteria dotyczące dyrektorów szkół oraz nauczycieli  w poszczególnych placówkach określają regulaminy, o których mowa w § 11.

ROZDZIAŁ 4
DODATEK FUNKCYJNY

§ 13.

 1. Dodatki funkcyjne w wysokości określonej tabelą w § 15 przysługują nauczycielom, o których mowa w  § 5 Rozporządzenia.

§ 14.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, wyników pracy szkoły oraz oceny sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego.
 2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w granicach stawek określonych tabelą w § 15.
 3. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze, a także tym, którzy sprawują funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego oraz funkcję opiekuna stażu – dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych tabelą § 15 oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.

§15.

 1. Tabela dodatków funkcyjnych:
Lp. Stanowisko kierownicze % stawki wynagrodzenia
zasadniczego wynikającego
z osobistego zaszeregowania
1. Dyrektor przedszkola 15 – 50 %
2. Wicedyrektor przedszkola 10 – 30 %
3. Dyrektor szkoły każdego typu 15 – 50 %
4. Wicedyrektor szkoły każdego typu 10 – 30 %
5. Kierownik świetlicy szkolnej 5 – 15 %
6. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 10 – 50 %
7. Kierownik pracowni w Młodzieżowym Domu Kultury 5 – 15 %
8. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 10 – 50 %
9. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 5 – 30 %
10. Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego 4 %
11. Opiekun stażu 5 %
12. Doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant 5%

§ 16.

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek najwyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 13, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 2 miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora.
 6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 17.

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy za prowadzenie zajęć określonych w § 8 Rozporządzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę nauczania.
 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy za prowadzenie zajęć określonych w § 9 Rozporządzenia w wysokości 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania – gdy zajęcia są prowadzone w domu, a 5% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania – gdy zajęcia są prowadzone w szkole za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę nauczania.
 3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
 5. W razie zbiegów tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków.

§ 18.

 1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 19.

 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela  z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 20.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych  realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 19 ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni,
  1. w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
  2. rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,
  3. usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  4. nieobecności z powodu zajęć w zakresie indywidualnego doskonalenia zawodowego,
  5. nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie gdy przebywa w sanatorium.
 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, stanu klęski żywiołowej itp.,
  2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy itp.,
  3. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
  4. rekolekcjami,
  5. delegowaniem przez dyrektora szkoły (placówki) do wykonywania pracy w innej formie,  traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 6. Zwiększenie pensum w danym roku szkolnym, może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora szkoły, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusza organizacyjnego szkoły.
 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 7
NAGRODY

§ 21.

 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się na rok 2005 w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
 2. Na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół przeznacza się 0,8% funduszu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Na nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy przeznacza się 0,7% funduszu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 5. Nagrody przyznawane ze środków, o których mowa w ust. 2 przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 6. Zasady przyznawania Nagrody Burmistrza określa Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/367/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli.

§ 22.

 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek dyrektora poparty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel dla Gryfińskiej Oświaty”.
 2. Tytuł honorowy o którym mowa w ust. 1. nadawany będzie w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej tj. 14 października, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 3. Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowy, o którym mowa w ust. 1 przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

ROZDZIAŁ 8
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 23.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1 z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817), nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.
 3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 34 ust. 1.
 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
 5. Nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 24.

 1. Nauczycielowi o którym mowa w § 33 ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
  1. 6 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) dla 1 osoby,
  2. 8 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) dla 2 osób,
  3. 10 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) dla 3 osób,
  4. 12 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) dla 4 i więcej osób.
 2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 25.

 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
  2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 28 ust 2, na podstawie której nauczyciel otrzymuje dodatek mieszkaniowy, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący ten dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 26.

 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
  4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 27.

 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Miasta i Gminy.
 3. Dodatek wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

 1. Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organu prowadzącego szkoły.
 2. Regulamin niniejszy został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego jako zakładową organizacją związkową.
 3. Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005.

Zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, Regulaminy wynagradzania nauczycieli przygotowywane winny być przez przyjmowane organy prowadzące placówki oświatowe w formie uchwały rokrocznie. Zapisy tegorocznego Regulaminu, zachowują regulacje dotychczasowego regulaminu, z uwzględnieniem zmian ustawowych. Zasadnicze zmiany dotyczą tylko:

 1. wyłączenia z Regulaminu dodatku za sprawdzanie prac pisemnych, z uwagi na brak podstaw prawnych do jego przyznawania,
 2. uwzględnienia wzrostu o 1 % dodatku za wychowawstwo klas w porównaniu z rokiem 2004 (zgodnie z ustaleniami z 2004 docelowo ma on wynosić w 2006 roku 5%).

sporządził:
Piotr Romanicz